• cryptoAI
 • Algemene Voorwaarden

  Leveringsvoorwaarden

  Algemene Voorwaarden

  Versie: 01 juni 2022

  International Anti Crime Academy B.V. | www.anti-crime-academy.com

  Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de opleidingen van International Anti Crime Academy BV, Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen (Nederland). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Deze Algemene Voorwaarden vormen een geldige en bindende overeenkomst tussen IACA en u. Als u zich inschrijft voor een opleiding stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van International Anti Crime Academy B.V. (www.anti-crime-academy.com) en op eerste verzoek worden deze voorwaarden kosteloos toegezonden.

   1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de onderstaande begrippen gebruikt, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

  1.1. Overeenkomst

  De overeenkomst tussen IACA en de Opdrachtgever voor het afnemen en het verzorgen van een Opleiding.

  Alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen IACA en haar Opdrachtgever, worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst zijn deze voorwaarden derhalve uitdrukkelijk van toepassing. Andere Algemene Voorwaarden of andere bepalingen van Opdrachtgever worden niet aanvaard, tenzij dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en IACA wordt overeengekomen. 

  1.2. IACA

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid International Anti Crime Academy B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58500251, statutair gevestigd te Gilze en Rijen, kantoorhoudende aan de Ericssonstraat 2, 5121 ML, te Rijen;

  1.3. Intellectuele Eigendomsrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, know-how, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten;

  1.4. Partijen

  IACA en/of Opdrachtgever

  1.5. Opleidingen

  De beroepsopleiding, workshop, training, lezing of individuele cursusplaats die de Opdrachtgever volgt of inkoopt bij IACA op het gebied van Informatiegestuurd werken (IGW), Open Source Intelligence (OSINT), Social Media Intelligence (SOCMINT), Human Intelligence (HUMINT), opsporing, openbare orde en/of internationale veiligheid;

  1.6. Opdrachtgever

  De persoon of organisatie die de Opleiding heeft ingekocht en/of de persoon die de Opleiding volgt.

  2.Orderbevestiging

  De overeenkomst tussen IACA en de Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van een ondertekend (digitaal) inschrijfformulier en de via internet verzonden bevestiging door IACA aan de Opdrachtgever.

  Eventuele vragen over de order worden door IACA binnen 48 uur beantwoord.

  3.Uitvoering

  IACA is gerechtigd:

  • De cursusprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
  • De indeling van de cursus voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
  • Bij onvoldoende aanmeldingen een startmoment af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen;
  • Per cursus het aantal bijeenkomsten van een cursus te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de cursus met maximaal 25% wordt teruggebracht;
  • Om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen te verhogen met 100%;
  • Om de klassikale lessen om te zetten naar virtuele lessen, waarbij de prijs hetzelfde blijft, indien hiervoor enige noodzaak bestaat;
  • Om een (potentiële) deelnemer te screenen door middel van een open-bronnen onderzoek en om training aan een groep, entiteit of individueel persoon te weigeren, danwel uit te sluiten van verdere deelname.

  4.Inhalen

  De deelnemer heeft het recht na overleg met IACA een gemiste (theorie)les bij een andere groep in te halen, indien dit naar het oordeel van IACA mogelijk is. IACA is hiervoor niet aansprakelijk. Inhalen van examens en praktijktrainingen is niet mogelijk, hiervoor dient u zich opnieuw aan te melden.

  5.Examens en certificaten

  IACA hanteert het basis examenreglement voor haar examens.

  IACA leidt ook op voor examens van derden. Deelnemer/Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor de examens. Examenprijzen kunnen 1 keer per jaar, ingaande in januari, worden gewijzigd zonder dat Opdrachtgevers hierover van te voren worden geïnformeerd. Diploma’s en certificaten worden verstuurd nadat aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer/Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het behaalde examenresultaat.

  6.Business Partners

  IACA kan in bepaalde regio’s de cursussen door een door haar geautoriseerde (internationale) Business Partner laten verzorgen.

  7.Prijs

  Alle in de offertes, brochures etc. genoemde prijzen zijn BTW- vrij, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen zijn geldig van 1 januari t/m 31 december van het lopende jaar, indien er prijsverhogingen plaatsvinden gaan deze in op 1 januari van het cursusjaar. Deze nieuwe prijzen gelden ook voor Opdrachtgevers die aangemeld zijn en opdrachten die verstrekt zijn voor 31 december van het voorgaande jaar.

  8.Betaling

  Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. De factuur wordt direct na inschrijving verstuurd en deze heeft een standaard betalingstermijn van 30 dagen. De deelnemer blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de Opleidingskosten, indien diens eventuele werkgever niet (tijdig) tot betaling overgaat. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het op de factuur vermelde bedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Vanaf de vervaldatum van de factuur wordt bij niet tijdige betaling een herinneringsfactuur verstuurd waarvoor per herinnering na 30 dagen € 10,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Na twee betalingsherinneringen wordt de factuur uit handen gegeven aan het incassobureau alle gerechtelijke, buitengerechtelijke incassokosten en rente komen voor rekening van de Opdrachtgever. Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de lessen en examens van IACA worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de lessen en de examens vervalt de financiele verplichting ten opzichte van IACA niet. Een overeenkomst met de Opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door IACA worden verbroken. IACA is in dat geval gerechtigd het oorspronkelijke factuurbedrag aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen. In geval van niet of niet tijdige voldoening van enige voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting ingeval deze surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of besluit tot liquidatie van zijn zaak, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, is elke vordering van IACA op de Opdrachtgever in haar geheel en direct opeisbaar. IACA heeft dan bovendien het recht op de lopende overeenkomst of overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te annuleren en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

  9.Wettelijke bedenktijd particulieren

  Na inschrijving voor een cursus heeft de Opdrachtgever een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze bedenktijd kan de inschrijving zonder enige reden en consequenties geannuleerd worden. Deze bedenktermijn geldt ook indien de Opdrachtgever de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf de Overeenkomst sluit geldt geen bedenktijd.

  10.Geleverde goederen

  Geleverde goederen (cursusmateriaal, lesboeken end.) blijven eigendom van IACA totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met dien verstande echter, dat het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtgeverovergaat na levering en aanvaarding van de goederen. Zonder toestemming van IACA is de Opdrachtgever niet gerechtigd goederen, die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door normale verwerking volgens hun bestemming aan derden in eigendom te doen overgaan of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar, onverminderd alle verdere aanspraken van IACA. Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft de IACA, zonder enige ingebrekestelling, het recht de geleverde en nog niet betaalde goederen terug te vorderen.

  11.Copyright

  Van het door IACA verstrekte materiaal, waaronder ook de OSINT-database (OSIDATA), blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enige andere manier. Het is niet toegestaan het (les)materiaal aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever zal de informatie welke hem bekend wordt tijdens de Opleiding uitdrukkelijk niet gebruiken voor het geven van training of trainingsdoeleinden en hij zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen.

  12.Annulering open klassikale Opleidingen

  Annulering van een Opleiding dient schriftelijk (aangetekend) plaats te vinden. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van IACA. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. De kosten, verbonden aan annulering van een Opleiding bedragen bij annulering meer dan 4 weken voor de startdatum € 100,- en 50 % van de totaalprijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang en 100 % bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of na aanvang van de Opleiding. Indien IACA extra kosten heeft gemaakt ten behoeve van de Opdrachtgever, dan worden deze gemaakte kosten gevorderd naast de eerder omschreven annuleringskosten. De restitutie van het reeds betaalde cursusgeld zal plaatsvinden binnen 14 dagen. In geval de deelnemer/Opdrachtgever niet verschijnt tijdens de cursus, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Een beroep op overmacht door de cursusdeelnemer(ster) c.q. diens werkgever (bijv. ziekte, onmisbaarheid in het bedrijf) laat de verplichting tot het nakomen van de financiele verplichtingen door cursusdeelnemer(ster) c.q. werkgever jegens ons onverlet. Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij IACA. IACA behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

  13.Annulering besloten training

  Annulering van een besloten training dient schriftelijk (aangetekend) plaats te vinden. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van IACA. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. De kosten, verbonden aan annulering van een in-company training bedragen bij annulering meer dan 4 weken voor de startdatum € 1000,- en 50% van de totaalprijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang en 100% bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of na aanvang van de Opleiding. Indien IACA extra kosten heeft gemaakt ten behoeve van de Opdrachtgever, dan worden deze gemaakte kosten gevorderd naast de eerder omschreven annuleringskosten. De restitutie van de reeds betaalde Opleidingskosten zal plaatsvinden binnen 14 dagen.

  14.Annulering bij overmacht

  IACA behoudt zich het recht voor wanneer er sprake is van externe overmacht, danwel te weinig deelname, minimaal 5 deelnemers, de Opleiding te verzetten en/of te annuleren. Bij gehele annulering van de cursus zal het reeds betaalde cursusgeld binnen 14 dagen gerestitueerd worden. Indien er een alternatieve startdatum wordt aangeboden ontstaat geen recht op restitutie van de Opleidingskosten.

  15.Aansprakelijkheid

  15.1. Deelnemer/Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij tijdens de Opleiding verricht. Opdrachtgever vrijwaart IACA van enige aanspraak die door zijn handelen tijdens de Opleiding ontstaat.

  15.2. IACA sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is. Indien IACA ten gevolge van overmacht of te weinig deelname, moet afwijken van de opgegeven cursusdata of deze in zijn geheel moeten annuleren, is IACA niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade zoals bijv. niet gewerkte uren of reis- en verblijfkosten. Onder overmacht wordt mede verstaan: Iedere van onze wil onafhankelijk of onvoorzienbare omstandigheid waardoor wij ons genoodzaakt achten af te wijken van de opgegeven cursusdata zoals ziekte van de docent of trainer.

  15.3. Een training kan onderdelen en/of tools van derden en/of links naar dergelijke onderdelen en/of tools van derden bevatten. IACA is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke onderdelen en/of tools van derden en staat er niet voor in dat deze inhoud te allen tijde beschikbaar, correct, volledig en/of passend is.

  15.4. IACA is nimmer aansprakelijk voor malware of andere kwaadaardige inhoud, zoals virussen of spyware, in onderdelen en/of tools van derden.

  15.5. Indien IACA onverminderd het voorgaande aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook, is IACA uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een aan IACA toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag van maximaal EUR 500,- (vijfhonderd euro).

  15.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  15.6.1.  materiële schade aan zaken;

  15.6.2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en

  15.6.3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

  15.7. Tenzij nakoming door IACA blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van IACA wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Opdrachtgever IACA in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en IACA ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

  15.7.1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door IACA indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder  meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van IACA, tekortkomingen van door IACA ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in       (telecommunicatie)netwerken, ziektes, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken IACA geen invloed heeft.

  15.8. Indien de overmacht ten minste zestig (120) dagen voortduurt, zijn zowel IACA als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

  15.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IACA meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen IACA vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

  16.Zorgplicht Opdrachtgever

  IACA behoudt zich het recht voor om alle materiele/immateriele schade, ontstaan door een onrechtmatige daad van de Opdrachtgever, persoonlijk te verhalen op de Opdrachtgever. Dit geldt voor de gehele duur van de Opleiding.

  17.Geheimhouding over en weer

  Van al hetgeen dat bij de inschrijving, screening en tijdens het volgen van de cursus bekend wordt over de opdrachtgever bij IACA en/of haar medewerkers is IACA verplicht tot geheimhouding ten opzichte van derden.

  Daarnaast is de opdrachtgever gehouden tot geheimhouding met betrekking tot de werkwijze, inhoud van de Opleiding en (internationale) businesspartners van IACA ten opzichte van derden.

  De opgedane kennis mag niet commercieel worden uitgebuit door de Opdrachtgever in de vorm van het overdragen van informatie, de Opdrachtgever moet zich onthouden van het geven van trainingen op commerciële basis aan derden.

  Indien Opdrachtgever deze verplichtingen niet of niet volledig nakomt, zal hij door dit enkele feit per gebeurtenis aan IACA een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot EUR 25.000,- (vijfentwintig duizend euro) verschuldigd zijn, onverminderd het recht van IACA op volledige schadevergoeding.

  Het is de deelnemer/Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om (heimelijk) geluidsopnamen en/of beeldopnamen tijdens de les te maken. Dit geldt eveneens voor opnamen tijdens virtuele/digitale lessen.

  18.Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG)

  Voor de aanvang van de Opleiding wordt gevraagd om de persoonsgegevens van de deelnemer. De persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en op het eerste verzoek van de deelnemer verwijderd na het afronden van de Opleiding. De persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden, behalve wanneer de deelnemer deelneemt aan een Opleiding waarbij een diploma wordt afgegeven door een externe partij. In dit geval worden de persoonsgegevens gedeeld met het CPION (www.cpion.nl) voor de afgifte van het diploma en de opname in het Abiturientenregister van de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN) en/of de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).

  Onder aan deze pagina treft u onze Privacyverklaring aan.

  19.Toepasselijk recht

  Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  20.Geschillen

  Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

  Klachtenregeling

  Hieronder volgt de procedure inzake mogelijke klachten gericht aan het adres van International Anti Crime Academy B.V..

  Klachtenregeling International Anti Crime Academy B.V. inzake alle cursussen, trainingen, opleidingen of workshops als zijnde geregistreerd op haar website: www.anti-crime-academy.com

  International Anti Crime Academy B.V., verder te benoemen als IACA.

  Overwegende

  Dat het voor een zorgvuldige omgang met een deelnemer gewenst is, dat deze zich met eventuele klacht(en) over de uitvoering van een cursus, training, opleiding of traject kan wenden tot een Klachtencommissie indien bespreking van zijn/haar onvrede met de docent/trainer/opleider/adviseur van betreffende geregistreerde opleider niet tot een bevredigend resultaat leidt.

  Artikel 1 Begrippen

  Deelnemer

  Ieder die geldig deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding of traject welke geregistreerd staat op onze website.

  Klachtencommissie

  De Klachtencommissie van I.A.C.A. inzake cursussen, trainingen, opleidingen of trajecten.

  Commissaris

  De Stichtingscommissaris van I.A.C.A.

  Cursus, training, opleiding of traject

  De cursus, training, opleiding of traject die als zijne geaccrediteerd en geregistreerd bij I.A.C.A. wordt aangeboden of georganiseerd.

  Docent/trainer/opleider/adviseur

  De persoon die in opdracht van I.A.C.A de cursus, training, opleiding of traject uitvoert.

  Klacht

  Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding of traject gericht aan de Klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

  Klager

  Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

  Artikel 2 Ontvankelijkheid

  De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training, opleiding of traject deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot twee maanden na afsluiting van de cursus, training, opleiding of traject een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training, opleiding of traject indienen bij de Klachtencommissie.

  De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

  Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De geregistreerde klachten en de wijze van afhandeling worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

  Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie

  De Klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de bestuurder van I.A.C.A. en tenminste één onafhankelijke functionaris (dhr. Chris van Gompel). Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtprocedure.

  Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie

  De Klachtencommissie heeft de taak om de bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven.

  Artikel 5 Klachtprocedure

  1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht bij I.A.C.A. is ontvangen.
  2. De Klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat hij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten.
  3. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal de opleider van de betreffende de cursus, training, opleiding of traject verzocht worden een schriftelijke reactie op deze klacht geven.
  4. De Klachtencommissie zendt een afschrift daarvan naar de klager.
  5. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de Klachtencommissie de klager en de betrokken trainer/opleider/adviseur in elkaars aanwezigheid.
  6. Indien bovenstaande niet leidt tot een voor beide partijen geschikte oplossing, is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor I.A.C.A.

  Artikel 6 Het oordeel van de Klachtencommissie en beroepsmogelijkheid

  1. De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies.
  2. De Klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel naar de klager.
  3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
  4. Indien de verlenging noodzakelijk is, maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.
  5. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde (artikel 5.6) is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

  Artikel 7 Reactie commissaris

  1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie, maakt de bestuurder zijn schriftelijke reactie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen, tenzij er sprake is van een beroepsmogelijkheid.
  2. De bestuurder zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken docent/trainer/opleider/adviseur.
  3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager en de betrokken docent/trainer/opleider/adviseur.
  4. In geval van beroepsmogelijkheid zal, na ontvangst van de bindende uitspraak van de onafhankelijke derde, de uitspraak samen met de verbonden consequenties aan zowel klager als betrokken docent/trainer/opleider/adviseur schriftelijk worden verstuurd.

  Privacyverklaring AVG

  Artikel 1. Van wie is deze verklaring

  International Anti Crime Academy BV
  gevestigd te 5121 ML Rijen aan de Ericssonstraat 2.
  International Anti Crime Academy BV (hierna verder: IACA) is een besloten vennootschap welke zich richt op beroepsopleidingen op het gebied van (digitale) opsporing & veiligheid.

  IACA is als opleidingsinstituut getoetst en geregistreerd bij het CRKBO.

  Artikel 2. Privacy

  • IACA neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  • Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
   Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
  • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is IACA in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

  Artikel 3. Persoonsgegevens die we verwerken

  De persoonsgegevens, die we van u verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bedrijfsgegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
  • Internetbrowser en apparaat type

  Artikel 4. Bijzondere en/of bijzondere persoonsgegevens die we verwerken

  Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anti-crime-academy.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Artikel 5. Waarom en hoe lang

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met u uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • U onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als u zich daarvoor heeft aangemeld;
  • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

  IACA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  IACA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IACA) tussen zit.

  Artikel 6. Delen van gegevens

  IACA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  Artikel 7. In kaart brengen websitebezoek

  • Cookies:
   IACA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
   Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
   De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
  • Wat als u niet van cookies houdt
   U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Artikel 8. Google Analytics

  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. IACA heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  IACA heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie herleidbaar blijft.

  Artikel 9. Inzien, aanpassen en verwijderen

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IACA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  • Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
  • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anti-crime-academy.com

  Bij zo’n verzoek, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Artikel 10. Klachten

  IACA wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Artikel 11. Gegevensbeveiliging 

  IACA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op IACA via info@anti-crime-academy.com.