• cryptoAI
 • Algemene Voorwaarden International Anti Crime Academy B.V. 

  Voorwaarden en Klachtenregeling

  Algemene Voorwaarden International Anti Crime Academy B.V. 

   

  Algemene Voorwaarden

  Versie: juli 2024

  International Anti Crime Academy B.V. | www.anti-crime-academy.com

  Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de opleidingen van International Anti Crime Academy B.V., gevestigd aan de Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen, Nederland. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door.  

  Deze Algemene Voorwaarden vormen een geldige en bindende overeenkomst tussen IACA en de Opdrachtgever/Deelnemer. Door u in te schrijven voor een Opleiding, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van International Anti Crime Academy B.V. (www.anti-crime-academy.com) en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. 

   1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de onderstaande begrippen gebruikt, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

  1.1. IACA 

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid International Anti Crime Academy B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58500251, statutair gevestigd te Gilze en Rijen, kantoorhoudende aan de Ericssonstraat 2, 5121 ML, te Rijen;

  1.2. Opdrachtgever 

  Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Opleiding inkoopt bij IACA, hetzij voor zichzelf, hetzij voor zijn werknemers. 

  1.3. Deelnemer 

  Iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan een Opleiding bij IACA, ongeacht of de inschrijving plaatsvindt op persoonlijke titel of via een door een opdrachtgever verzorgde inschrijving. 

  1.4. Overeenkomst

  • De overeenkomst tussen IACA en de Opdrachtgever voor het afnemen en het verzorgen van een Opleiding wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden. 
  • Alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen IACA en haar Opdrachtgever worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst zijn deze voorwaarden derhalve uitdrukkelijk van toepassing.  
  • Andere Algemene Voorwaarden of andere bepalingen van de Opdrachtgever worden niet aanvaard, tenzij dit schriftelijk tussen de Opdrachtgever en IACA wordt overeengekomen. 

  1.5. Opleiding

  De beroepsopleiding, workshop, training, lezing of besloten Opleiding die de Deelnemer volgt of de Opdrachtgever inkoopt bij IACA. 

  1.6. Leveringsformaat 

  Het leveringsformaat verwijst naar de manier waarop een beroepsopleiding, workshop, training, lezing, open of besloten Opleiding wordt aangeboden en gevolgd. De verschillende leveringsformaten zijn: 

  • In-person: De Opleiding vindt fysiek plaats op een locatie waar de Deelnemers en docent(en) aanwezig zijn. 
  • Live klassikaal: De Opleiding wordt live gegeven in een klaslokaal-setting, waarbij de Deelnemers en docent(en) fysiek aanwezig zijn. 
  • Live virtueel: De Opleiding wordt live gegeven via een online platform of videoconferentie, waarbij de Deelnemers en docent(en) op afstand deelnemen. 
  • On-demand: De Opleiding is vooraf opgenomen en kan op elk gewenst moment door de Deelnemer worden gevolgd, zonder dat er een live docent bij betrokken is. 

  1.7. Intellectuele Eigendomsrechten

  Bij IACA omvatten intellectuele eigendomsrechten alle rechten met betrekking tot opleidingsmaterialen, certificeringen, trainingsmaterialen, en databases zoals OSINT (OSIDATA). Deze materialen bevatten gegevens, concepten, technologieën en andere vormen van intellectueel eigendom die eigendom zijn van, gelicentieerd zijn aan, en eigendom zijn van IACA. De intellectuele eigendomsrechten van IACA zijn bedoeld om de exclusieve controle en bescherming van deze materialen te waarborgen, waarbij ongeoorloofd gebruik strikt verboden is en juridische sancties kan opleveren.

  2. Totstandkoming van de Overeenkomst

  De overeenkomst tussen IACA en de Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van een ondertekend (digitaal) inschrijfformulier en de daaropvolgende schriftelijke bevestiging door IACA aan de Opdrachtgever. De inschrijving is pas definitief na bevestiging door IACA. Eventuele vragen over de inschrijving worden door IACA zo spoedig mogelijk beantwoord, doch binnen een termijn van maximaal 48 uur, exclusief weekenden en feestdagen. 

  3. Leeftijdsvereiste 

  Voordat de Opdrachtgever of Deelnemer een IACA-website kan gebruiken of zich kan inschrijven voor en deelnemen aan een training, product, of dienst aangeboden door IACA, moet de Opdrachtgever of Deelnemer instemmen met deze overeenkomst. De Opdrachtgever of Deelnemer erkent dat hij/zij minstens 18 jaar oud is en de juridische bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan. Indien de Opdrachtgever of Deelnemer jonger is dan 18 jaar en/of de juridische bevoegdheid mist om in te stemmen met deze overeenkomst, is het noodzakelijk dat de Opdrachtgever of Deelnemer de hulp inroept van een wettelijke voogd om deze overeenkomst te beoordelen en ermee in te stemmen namens de Opdrachtgever of Deelnemer zodat de Opdrachtgever of Deelnemer toegang kan krijgen tot een IACA-website of de registratie en aankoop van door IACA aangeboden trainingen, producten, of diensten kan voltooien. 

  Indien een minderjarige zonder de vereiste toestemming van een wettelijke voogd deelneemt, wordt de overeenkomst als nietig beschouwd. Dit betekent dat IACA het recht heeft om de deelname van de minderjarige onmiddellijk te beëindigen. In dergelijke gevallen kan IACA geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade of gevolgschade voortvloeiend uit de deelname van de minderjarige zonder de benodigde wettelijke toestemming. De minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit de onrechtmatige deelname aan de Opleiding. 

  4. Uitvoering 

  IACA is gerechtigd om: 

  • De Opleidingprogramma’s tussentijds te wijzigen om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering. 
  • De indeling van de Opleiding wat betreft plaats en tijd te wijzigen. 
  • Bij onvoldoende aanmeldingen een startmoment af te gelasten of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande Opleiding niet te accepteren. Ingeschreven Deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. 
  • Per Opleiding het aantal bijeenkomsten te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en het aantal bijeenkomsten met maximaal 25% wordt teruggebracht. 
  • In uitzonderingsgevallen de groepsgrootte te verhogen met maximaal 100%. 
  • Het leveringsformaat te wijzigen (bijvoorbeeld van in-person naar virtueel) zonder dat dit gevolgen heeft voor de Opleidingskosten. 
  • Een (potentiële) Deelnemer te screenen door middel van een open-bronnen onderzoek en om training aan een groep, entiteit of individueel persoon te weigeren dan wel uit te sluiten van verdere deelname. 
  • Een zorgvuldig selectieproces te hanteren voor Deelnemers aan onze Opleidingen. Bij de toelating van Deelnemers passen we de volgende criteria toe:
   • Relevantie van de Opleiding voor de professionele achtergrond van de Deelnemer.
   • Potentiële bijdrage van de Deelnemer aan de leerdoelen en groepsdynamiek.
   • Streven naar een diverse en evenwichtige samenstelling van de Deelnemersgroep.
   • Aansluiting bij onze strategische Opleidingsdoelstellingen.

  • In lijn met deze criteria:
   • Voorrang te verlenen aan Deelnemers uit bepaalde beroepssectoren.
   • Potentiële Deelnemers af te wijzen die niet aan de gestelde criteria voldoen.

  IACA zal deze criteria op een niet-discriminerende wijze toepassen.

  5. Inhalen

  De Deelnemer heeft het recht, na overleg met IACA, een gemiste (theorie)les bij een andere groep in te halen indien dit naar het oordeel van IACA mogelijk is. IACA is hiervoor niet aansprakelijk. Het inhalen van examens en praktijktrainingen is in principe niet mogelijk; hiervoor dient de Deelnemer zich opnieuw aan te melden en de volledige kosten opnieuw te voldoen. 

  Uitzonderingen op dit verbod kunnen echter worden overwogen. In bijzondere gevallen, zoals bij langdurige ziekte of andere ernstige omstandigheden, kan de Deelnemer of Opdrachtgever een verzoek indienen om een gemist examen of een gemiste praktijktraining in te halen. Dit verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij IACA. Na beoordeling en goedkeuring door IACA kan een inhaalmogelijkheid worden aangeboden. Eventuele extra kosten die hieraan verbonden zijn, worden door de Deelnemer of Opdrachtgever gedragen. 

  6. Examenreglement en verantwoordelijkheden

  • IACA hanteert het basis examenreglement voor haar examens. 
  • IACA leidt ook op voor examens van derden. De Opdrachtgever en/of Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens. 
  • Examenprijzen kunnen één keer per jaar, ingaande in januari, worden gewijzigd zonder dat Opdrachtgevers hierover van tevoren worden geïnformeerd. 
  • Diploma’s en certificaten worden alleen verstuurd nadat volledig aan de betalingsverplichting door de Opdrachtgever is voldaan. 
  • De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het behaalde examenresultaat. IACA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet behaalde resultaten. 
  • IACA is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van vrijstellingen voor andere externe opleidingen door de Deelnemer. 

  7. Business Partners

  IACA behoudt zich het recht voor om in bepaalde regio’s de Opleiding door een door haar geautoriseerde (internationale) Business Partner te laten verzorgen. 

  8. Prijs

  Alle in de offertes, brochures, en andere communicatiemiddelen genoemde prijzen zijn BTW-vrij, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Eventuele prijsverhogingen gaan in op 1 januari van het Opleidingjaar. Deze nieuwe prijzen zijn ook van toepassing op Opdrachtgevers die zich hebben aangemeld en opdrachten die zijn verstrekt voor 31 december van het voorgaande jaar.

  9. Betalingsvoorwaarden en belastingen

  • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. De factuur wordt direct na inschrijving verstuurd en heeft een standaard betalingstermijn van 30 dagen. 
  • De Deelnemer blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de Opleidingskosten, indien diens eventuele werkgever niet (tijdig) tot betaling overgaat. 
  • De Opdrachtgever is niet bevoegd enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op het factuurbedrag in mindering te brengen. 
  • Vanaf de vervaldatum van de factuur wordt bij niet tijdige betaling een herinneringsfactuur verstuurd waarvoor per herinnering na 30 dagen € 10,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht. 
  • Na twee betalingsherinneringen wordt de factuur uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten en rente komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
  • Bij niet tijdige betaling kan de Deelnemer de toegang tot de lessen en examens van IACA worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de lessen en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van IACA niet. 
  • In geval van wanbetaling kan IACA, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst met de Opdrachtgever eenzijdig beëindigen. IACA is in dat geval gerechtigd het oorspronkelijke factuurbedrag aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen. 
  • In geval van niet of niet tijdige voldoening van enige voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, bij surseance van betaling, faillissement, liquidatie van de zaak, of beslaglegging, is elke vordering van IACA op de Opdrachtgever in haar geheel en direct opeisbaar. 
  • IACA heeft in dergelijke gevallen bovendien het recht om lopende overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te annuleren en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht op schadevergoeding. 
  • De Opdrachtgever is verplicht om nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken bij het doen van een aankoop of transactie. Alle toepasselijke belastingen met betrekking tot dergelijke aankopen of transacties van IACA zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 

  10. Wettelijke bedenktijd particulieren

  • Na inschrijving voor een Opleiding heeft de Opdrachtgever, indien deze een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze bedenktijd kan de inschrijving zonder opgave van reden en zonder consequenties geannuleerd worden. 
  • Deze bedenktermijn geldt ook indien de Opdrachtgever de Opleiding boekt en de kosten door het bedrijf of de werkgever worden betaald, mits de Opdrachtgever zelf de overeenkomst sluit. 
  • Indien een bedrijf of werkgever de overeenkomst sluit, geldt geen bedenktijd. 

  11. Eigendomsvoorbehoud 

  • Geleverde goederen (Opleidingmateriaal, lesboeken, enz.) blijven eigendom van IACA totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
  • Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de goederen, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende schade, gaat over op de Opdrachtgever na levering en aanvaarding van de goederen. 
  • Zonder toestemming van IACA is de Opdrachtgever niet gerechtigd goederen, die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door normale verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom over te dragen of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. 
  • Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar, onverminderd alle verdere aanspraken van IACA. 
  • Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft IACA, zonder enige ingebrekestelling, het recht de geleverde en nog niet betaalde goederen terug te vorderen. 

  12. Intellectuele Eigendomsrechten en Gebruiksbeperkingen

  Alle Opleidingsmaterialen, certificeringen en trainingsmaterialen verstrekt door IACA, inclusief maar niet beperkt tot de OSINT-database (OSIDATA), zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze materialen omvatten gegevens, concepten, technologie en intellectueel eigendom dat eigendom is van, gelicentieerd is aan, en eigendom is van IACA. De Opdrachtgever of Deelnemer verwerft geen intellectuele eigendomsrechten op de Opleidingsmaterialen, certificeringen en trainingsmaterialen. IACA verleent de Opdrachtgever of Deelnemer echter een beperkte, wereldwijde, niet-overdraagbare, eeuwigdurende, onherroepelijke en niet-exclusieve licentie om de materialen te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. 

  Het is de Opdrachtgever of Deelnemer uitdrukkelijk verboden om: 

  • De materialen te kopiëren, reproduceren, distribueren, weergeven, wijzigen of afgeleide werken te creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IACA. 
  • De materialen aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van IACA. 
  • De materialen te gebruiken voor het geven van trainingen of voor trainingsdoeleinden, noch anderen in de gelegenheid te stellen dit te doen. 
  • Reverse engineering, decompilatie of enige andere vorm van reconstructie van de broncode of onderliggende ideeën en principes van de materialen van IACA uit te voeren. 

  Indien de Opdrachtgever of Deelnemer handelt in strijd met deze bepalingen, behoudt IACA zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen en schadevergoeding te eisen voor de geleden schade. Bij constatering van ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van het materiaal heeft IACA het recht om de toegang van de Opdrachtgever of Deelnemer tot de Opleiding per direct te beëindigen zonder restitutie van reeds betaalde Opleidingskosten. IACA behoudt zich tevens het recht voor om bij schending van intellectuele eigendomsrechten de betreffende Opdrachtgever en/of Deelnemer uit te sluiten van toekomstige Opleidingen. 

  13. Annulering van Open Klassikale Opleidingen

  • Annulering van een Opleiding dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. 
  • Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van IACA. De geplande startdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. 
  • De kosten verbonden aan annulering van een Opleiding bedragen: 
   • € 100,- bij annulering meer dan 4 weken voor de startdatum. 
   • 50% van de totaalprijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang. 
   • 100% van de totaalprijs bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of na aanvang van de Opleiding. 
   • Indien IACA extra kosten heeft gemaakt ten behoeve van de Opdrachtgever, dan worden deze kosten gevorderd naast de eerder omschreven annuleringskosten. 
  • De restitutie van het reeds betaalde Opleidinggeld zal plaatsvinden binnen 14 dagen na bevestiging van de annulering door IACA. 
  • In geval de Deelnemer niet verschijnt tijdens de Opleiding, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. 
  • Een beroep op overmacht door de Deelnemer of diens werkgever (bijv. ziekte, onmisbaarheid in het bedrijf) laat de verplichting tot het nakomen van de financiële verplichtingen jegens IACA onverlet. 
  • Indien de Deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek worden ingediend bij IACA. IACA behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. 
  • De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. 

  14. Annulering van Besloten Opleiding

  • Annulering van een Besloten Opleiding dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. 
  • Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van IACA. De geplande startdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. 
  • De kosten verbonden aan annulering van een Besloten Opleiding bedragen: 
   • € 1000,- bij annulering meer dan 4 weken voor de startdatum. 
   • 50% van de totaalprijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang. 
   • 100% van de totaalprijs bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of na aanvang van de Besloten Opleiding. 
   • Indien IACA extra kosten heeft gemaakt ten behoeve van de Opdrachtgever, dan worden deze kosten gevorderd naast de eerder omschreven annuleringskosten. Voorbeelden van dergelijke extra kosten kunnen geboekte reis- en verblijfkosten omvatten, evenals kosten voor speciaal op maat gemaakte trainingsmaterialen, ingehuurde gastdocenten of instructeurs, en huur van speciale locaties of apparatuur die nodig waren voor de uitvoering van de Opleiding. 
  • De restitutie van de reeds betaalde Opleidingskosten zal plaatsvinden binnen 14 dagen na bevestiging van de annulering door IACA. 
  • Bij annulering van een Besloten Opleiding na de aanvang van de Besloten Opleiding is geen restitutie van de Opleidingskosten mogelijk. 
  • De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. 

  15. Annulering bij overmacht

  • IACA behoudt zich het recht voor om de Opleiding te verzetten en/of te annuleren in geval van externe overmacht of bij onvoldoende deelname (minder dan 5 Deelnemers). 
  • Bij gehele annulering van de Opleiding door IACA zal het reeds betaalde Opleidingsgeld binnen 14 dagen worden gerestitueerd. 
  • Indien er een alternatieve startdatum wordt aangeboden, ontstaat er geen recht op restitutie van de Opleidingskosten. 
  • Onder externe overmacht worden omstandigheden verstaan die buiten de invloedssfeer van IACA liggen en die de uitvoering van de Opleiding onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, pandemieën, overheidsmaatregelen, en andere onvoorziene gebeurtenissen. 
  • In het geval van verplaatsing van de Opleiding zal IACA de Opdrachtgever en Deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de nieuwe startdatum. 
  • Bij verplaatsing van de Opleiding door IACA wegens overmacht, blijft de inschrijving van de Opdrachtgever en Deelnemer geldig voor de nieuwe startdatum. 

  16. Aansprakelijkheid

  16.1. De Deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle acties die hij verricht tijdens de Opleiding. De Opdrachtgever vrijwaart IACA tegen alle aanspraken die voortvloeien uit de handelingen van de Deelnemer tijdens de Opleiding. 

  16.2. IACA wijst elke aansprakelijkheid af, voor zover deze niet wettelijk is bepaald. Indien IACA vanwege overmacht of onvoldoende deelname genoodzaakt is af te wijken van de geplande Opleidingsdata, of de Opleiding geheel moet annuleren, is IACA niet aansprakelijk voor eventuele schade zoals gemiste werkuren of reis- en verblijfkosten. Overmacht omvat elke situatie buiten onze wil om, zoals maar niet beperkt tot: ziekte van instructeurs, natuurrampen, terrorisme, overheidsmaatregelen, stakingen, en technische storingen. 

  16.3. Trainingsmateriaal kan onderdelen of tools van derden bevatten, of links naar zulke onderdelen of tools. IACA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze derde partijen en garandeert niet dat deze inhoud altijd beschikbaar, correct, volledig, of geschikt is.

  16.4. IACA is nooit aansprakelijk voor malware of andere kwaadaardige software zoals virussen of spyware, ongeacht of deze aanwezig is in materialen of tools van derden. 

  16.5. Indien IACA, ondanks de algemene uitsluiting van aansprakelijkheid, aansprakelijk wordt gesteld voor schade, rust de bewijslast volledig op de Opdrachtgever/Deelnemer om aan te tonen dat IACA aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade tot een maximum van EUR 500,-. Directe schade omvat: 

  • Materiële schade aan eigendommen; 
  • Redelijke kosten gemaakt ter preventie of beperking van schade, die mochten worden verwacht; 
  • Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van schadeoorzaken. 
  • Indirecte schade, zoals gevolgschade, is expliciet uitgesloten. 

  16.6. Aansprakelijkheid van IACA voor tekortkomingen in de nakoming van contractuele verplichtingen ontstaat alleen als IACA na een schriftelijke ingebrekestelling, waarin een redelijke termijn voor herstel van 30 dagen wordt gesteld, tekortschiet in deze verplichtingen. Er is geen sprake van een tekortkoming als deze het gevolg is van overmacht. De aansprakelijkheid van IACA zal in geen geval groter zijn dan de hierboven genoemde limieten. 

  16.7. Bij overmacht die langer dan 120 dagen duurt, kunnen zowel IACA als de Opdrachtgever de overeenkomst beëindigen zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding. 

  16.8. Elk recht op schadevergoeding ontstaat alleen als de schade binnen 30 dagen na het ontstaan schriftelijk bij IACA is gemeld. Elke schadeclaim tegen IACA vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de claim, tenzij binnen die termijn juridische stappen zijn ondernomen. 

  16.9 De Opdrachtgever en Deelnemer garanderen dat zij te allen tijde zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Opleiding en de uitvoering van deze Overeenkomst. 

  Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  De Opdrachtgever of Deelnemer stemt ermee in om IACA te vrijwaren van enige claims, aansprakelijkheden, schade of kosten die voortvloeien uit hun deelname aan de Opleiding of een schending van deze overeenkomst. Deze schadeloosstelling omvat redelijke advocaatkosten en kosten die IACA maakt bij de verdediging tegen dergelijke claims. Claims voor schadeloosstelling moeten schriftelijk worden ingediend bij IACA binnen 30 dagen na ontdekking, en de partijen komen overeen volledig samen te werken bij de verdediging tegen enige claims of acties.

  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN IACA ONDER DEZE OVEREENKOMST NIET HOGER ZIJN DAN HET TOTAALBEDRAG DAT DOOR DE OPDRACHTGEVER OF DEELNEMER IS BETAALD VOOR DE OPLEIDING DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE CLAIM. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT UITSLUITEND VOOR DIRECTE SCHADE EN SLUIT INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE UIT, ZOALS WINSTDERVING OF BEDRIJFSSTILSTAND. VOORBEELDEN VAN DIRECTE SCHADE ZIJN LICHAMELIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN DIE DIRECT HET GEVOLG ZIJN VAN NALATIGHEID OF CONTRACTBREUK DOOR IACA.

  DE OPDRACHTGEVER OF DEELNEMER ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN REDELIJKE VERDELING VAN RISICO’S WEERSPIEGELEN EN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VORMEN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN IACA EN DE OPDRACHTGEVER OF DEELNEMER. ZONDER DEZE BEPERKINGEN ZOU IACA DEZE OPLEIDINGEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN NIET KUNNEN AANBIEDEN.

  Anti-spamfilters en e-mailwaarschuwingen 

  IACA erkent dat het niet aansprakelijk kan worden gesteld voor gevallen waarin de bevestigingsmail van de Opdrachtgever of Deelnemer wordt geblokkeerd door hun spamfilters. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever of Deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn e-mailaccount, gekoppeld aan zijn registratie, de ontvangst van e-mails van anti-crime-academy.com toestaat. De Opdrachtgever of Deelnemer moet de nodige stappen ondernemen om zijn e-mailinstellingen dienovereenkomstig aan te passen om de succesvolle levering van belangrijke communicatie van anti-crime-academy.com te garanderen. 

  Garantiedisclaimer  

  IACA wijst uitdrukkelijk alle verklaringen en garanties af, zowel mondeling als schriftelijk, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garanties van geschiktheid voor een specifiek doel of verkoopbaarheid. IACA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidentele, indirecte, gevolg-, voorbeeldige, speciale of punitieve schade, ongeacht of deze redelijkerwijs te voorzien was, en ongeacht of aansprakelijkheid is gebaseerd op een overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie. 

  17. Aansprakelijkheid voor Materiële en Immateriële Schade 

  • IACA behoudt zich het recht voor om alle materiële en immateriële schade, ontstaan door een onrechtmatige daad van de Opdrachtgever of Deelnemer, persoonlijk te verhalen op de Opdrachtgever of Deelnemer. Dit geldt voor de gehele duur van de Opleiding. 
  • Onder materiële schade wordt verstaan schade aan eigendommen, gebouwen, apparatuur en andere fysieke bezittingen van IACA. 
  • Onder immateriële schade wordt verstaan schade aan de reputatie, verlies van goodwill, en andere niet-tastbare schade die IACA lijdt als gevolg van de onrechtmatige daad van de Opdrachtgever of Deelnemer. 
  • De Opdrachtgever of Deelnemer is aansprakelijk voor alle kosten die IACA maakt in verband met het verhalen van de schade, inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en incassokosten. 
  • Deze bepaling laat de overige rechten van IACA onverlet om verdere juridische stappen te ondernemen en volledige schadevergoeding te vorderen voor de door haar geleden schade. 

  18. Geheimhouding  

  IACA en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding ten opzichte van derden van alle informatie die bij de inschrijving, screening en tijdens het volgen van de Opleiding bekend wordt over de Opdrachtgever en/of Deelnemer. De Opdrachtgever en Deelnemer zijn gehouden tot geheimhouding met betrekking tot de werkwijze, inhoud van de Opleiding en (internationale) businesspartners van IACA ten opzichte van derden. De opgedane kennis mag niet commercieel worden geëxploiteerd door de Opdrachtgever of Deelnemer. Het is de Opdrachtgever of Deelnemer uitdrukkelijk verboden om de informatie over te dragen aan derden en om trainingen op commerciële basis aan derden te geven. 

  Indien de Opdrachtgever of Deelnemer deze verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is hij door dit enkele feit per gebeurtenis aan IACA een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) verschuldigd, onverminderd het recht van IACA op volledige schadevergoeding. IACA zal bij schending van de geheimhoudingsplicht passende juridische stappen ondernemen om de schending te stoppen en schadevergoeding te eisen voor de geleden schade. Dit kan het inschakelen van een incassobureau of het starten van een gerechtelijke procedure omvatten. 

  Het is de Deelnemer en/of Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om (heimelijk) geluidsopnamen en/of beeldopnamen tijdens de les te maken, inclusief opnamen tijdens virtuele/digitale lessen. 

  19. Gedragscode 

  Professioneel gedrag is vereist van alle Deelnemers tijdens het volgen van de Opleiding en in interacties met zowel personeel als mededeelnemers. Ongepast gedrag, waaronder het gebruik van aanstootgevend taalgebruik, seksuele intimidatie en bedreigend gedrag, zal niet getolereerd worden en kan leiden tot onmiddellijke verwijdering uit de training zonder restitutie van de kosten. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om (heimelijk) geluids- of beeldopnamen tijdens de les te maken, inclusief opnamen tijdens virtuele/digitale lessen. 

  Bij overtreding van deze bepaling zal IACA de Deelnemer onmiddellijk uit de training verwijderen en zal er geen restitutie van de kosten plaatsvinden. Daarnaast behoudt IACA zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de Deelnemer, waaronder het eisen van schadevergoeding voor enige schade die voortvloeit uit de schending van deze gedragscode. Dit kan ook het verbod op toekomstige deelname aan IACA-Opleidingen omvatten. 

  20. Privacybeleid 

  IACA hecht grote waarde aan het beschermen van de privacy en de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever en/of Deelnemer. In lijn met deze toewijding heeft IACA maatregelen geïmplementeerd om persoonlijke informatie adequaat te beschermen en te beheren. Het IACA-Privacybeleid, toegankelijk op IACA-privacyverklaring, biedt gedetailleerde informatie over het verzamelen, gebruiken, onthullen en opslaan van gegevens van de Opdrachtgever en/of Deelnemer door IACA. 

  Het Privacybeleid maakt een integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst en wordt hierbij door verwijzing opgenomen. Door deze Overeenkomst te accepteren, stemt de Opdrachtgever en/of Deelnemer ook in met de naleving van de bepalingen die zijn uiteengezet in het Privacybeleid van IACA met betrekking tot de gekochte Opleiding. IACA behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid periodiek bij te werken. Opdrachtgevers en Deelnemers zullen op de hoogte worden gebracht van dergelijke updates via de contactgegevens die zij hebben verstrekt, zoals e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of Deelnemer om de bijgewerkte voorwaarden van het Privacybeleid door te nemen en te begrijpen. 

  21. Overdracht van rechten

  De Opdrachtgever en Deelnemer zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IACA.

  22. Toepasselijk recht 

  Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De partijen sluiten hierbij andere internationale regelgeving uit die niet verenigbaar is met het Nederlandse recht.

  23. Geschillen

  • Algemene Procedure: In het geval van een geschil dat voortvloeit uit of gerelateerd is aan deze Overeenkomst, zullen de partijen trachten dit geschil eerst in onderling overleg te beslechten. 
  • Rechterlijke Beslechting: Indien de partijen het geschil niet onderling kunnen oplossen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank. Afhankelijk van de aard van het geschil, zal dit de rechtbank in Breda zijn, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechtbank als bevoegd aanwijst. 
  • Individuele Procedure: Alle claims moeten individueel worden ingediend, en niet als onderdeel van een groepseis of in een collectieve actie of enige andere vorm van representatieve procedure. Door deze Overeenkomst aan te gaan, zien zowel de Opdrachtgever en/of Deelnemer als IACA af van het recht om deel te nemen aan een groepseis of andere representatieve procedures van welke aard dan ook. 

  IACA-Algemene-Voorwaarden.pdf

   

  Klachtenregeling van International Anti Crime Academy B.V. 

  Versie: 1 mei 2024

  International Anti Crime Academy B.V. | www.anti-crime-academy.com 

  Klachtenregeling

  Hieronder volgt de procedure inzake mogelijke klachten gericht aan het adres van International Anti Crime Academy B.V.. Deze regeling is van toepassing op alle cursussen, trainingen, opleidingen of workshops die geregistreerd staan op onze website: www.anti-crime-academy.com.

  International Anti Crime Academy B.V., hierna te noemen IACA. 

  Overwegende

  Dat het voor een zorgvuldige omgang met een deelnemer gewenst is dat deze zich met eventuele klachten over de uitvoering van een cursus, training, opleiding of traject kan wenden tot een Klachtencommissie indien bespreking van zijn/haar onvrede met de docent/trainer/opleider/adviseur van de betreffende geregistreerde opleider niet tot een bevredigend resultaat leidt. 

  Artikel 1 Begrippen 

  Deelnemer

  Ieder die geldig deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding of traject die geregistreerd staat op onze website. 

  Klachtencommissie

  De Klachtencommissie van IACA inzake cursussen, trainingen, opleidingen of trajecten. De commissie bestaat uit de bestuurder van IACA en ten minste één onafhankelijke functionaris die geen directe betrokkenheid of belangen heeft bij de cursus, training, opleiding of traject waarover de klacht wordt ingediend. Deze onafhankelijke functionaris mag geen werknemer of opdrachtnemer zijn van IACA, noch enige andere zakelijke of persoonlijke relatie hebben met IACA, haar bestuurders, medewerkers of de betreffende deelnemers. 

  Commissaris

  De Stichtingscommissaris van IACA.

  Cursus, training, opleiding of traject 

  De cursus, training, opleiding of traject die als zodanig geaccrediteerd en geregistreerd bij IACA wordt aangeboden of georganiseerd. 

  Docent/trainer/opleider/adviseur 

  De persoon die in opdracht van IACA de cursus, training, opleiding of traject uitvoert. 

  Klacht

  Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding of traject gericht aan de Klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen. 

  Klager

  Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend. 

  Artikel 2 Ontvankelijkheid

  1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training, opleiding of traject deelneemt of heeft deelgenomen, kan tot twee maanden na afsluiting van de cursus, training, opleiding of traject een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training, opleiding of traject indienen bij de Klachtencommissie. 

  2. De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende. 

  3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De geregistreerde klachten en de wijze van afhandeling worden voor een periode van drie jaar bewaard. De volgende maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen: 

  • Toegang: Alleen leden van de Klachtencommissie en andere direct betrokkenen hebben toegang tot de gegevens van de klacht. 
  • Opslag: Klachten en bijbehorende documenten worden digitaal opgeslagen in een beveiligde omgeving die is beschermd door wachtwoorden en encryptie. Fysieke documenten worden bewaard in een afgesloten dossierkast. 
  • Vernietiging van gegevens: Na afloop van de bewaartermijn van drie jaar worden de gegevens veilig vernietigd. Digitale gegevens worden permanent gewist en fysieke documenten worden vernietigd volgens een gecertificeerde procedure. 

  Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie

  De Klachtencommissie bestaat uit de bestuurder van IACA en ten minste één onafhankelijke functionaris (dhr. Chris van Gompel). Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtprocedure.

  Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie

  De Klachtencommissie heeft de taak om de bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. 

  Artikel 5 Klachtprocedure

  1. Nadat de klacht is ingediend, krijgt de klager binnen vijf werkdagen een bericht dat zijn klacht bij IACA is ontvangen. 

  2. De Klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat zij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten. 

  3. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal de opleider van de betreffende cursus, training, opleiding of traject verzocht worden een schriftelijke reactie op deze klacht te geven. 

  4. De Klachtencommissie zendt een afschrift daarvan naar de klager. 

  5. Indien het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk is om op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de Klachtencommissie de klager en de betrokken trainer/opleider/adviseur in elkaars aanwezigheid. 

  6. Als de klager of de betrokken docent/trainer/opleider/adviseur niet beschikbaar is voor een hoorzitting, wordt de volgende procedure gevolgd: 

  • De afwezige partij dient de reden van zijn/haar afwezigheid zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie werkdagen voor de geplande hoorzitting, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klachtencommissie. 
  • De Klachtencommissie zal, indien de reden van de afwezigheid gegrond wordt bevonden, een nieuwe datum voor de hoorzitting vaststellen. Deze nieuwe datum zal binnen twee weken na de oorspronkelijke datum liggen, tenzij er gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken. 
  • Indien een partij zonder geldige reden niet verschijnt of nalaat tijdig de reden van afwezigheid kenbaar te maken, zal de Klachtencommissie haar oordeel baseren op de beschikbare schriftelijke stukken en verklaringen. 

  7. Indien bovenstaande niet leidt tot een voor beide partijen geschikte oplossing, is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor IACA. 

  Artikel 6 Het oordeel van de Klachtencommissie en beroepsmogelijkheid

  1. De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies. 

  2. De Klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel naar de klager. 

  3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken. 

  4. Indien verlenging noodzakelijk is, maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend. 

  5. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde (artikel 5.7) is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld. 

  Artikel 7 Reactie commissaris

  1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie maakt de bestuurder zijn schriftelijke reactie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen, tenzij er sprake is van een beroepsmogelijkheid. 

  2. De bestuurder zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken docent/trainer/opleider/adviseur. 

  3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekendgemaakt aan de klager en de betrokken docent/trainer/opleider/adviseur. 

  4. In geval van beroepsmogelijkheid zal, na ontvangst van de bindende uitspraak van de onafhankelijke derde, de uitspraak samen met de verbonden consequenties aan zowel klager als de betrokken docent/trainer/opleider/adviseur schriftelijk worden verstuurd. 

   

  IACA-Klachtenregeling-05-2024.pdf