• cryptoAI
 • Privacyverklaring

  Privacyverklaring

  Privacyverklaring

  Versie: 01 juni 2022

  Artikel 1. Van wie is deze verklaring

  International Anti Crime Academy BV
  gevestigd te 5121 ML Rijen aan de Ericssonstraat 2.
  International Anti Crime Academy BV (hierna verder: IACA) is een besloten vennootschap welke zich richt op beroepsopleidingen op het gebied van (digitale) opsporing & veiligheid. IACA is als opleidingsinstituut getoetst en geregistreerd bij het CRKBO.

  Artikel 2. Privacy

  • IACA neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  • Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
   Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
  • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is IACA in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

  Artikel 3. Persoonsgegevens die we verwerken

  De persoonsgegevens, die we van u verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bedrijfsgegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
  • Internetbrowser en apparaat type

  Artikel 4. Bijzondere en/of bijzondere persoonsgegevens die we verwerken

  Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anti-crime-academy.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Artikel 5. Waarom en hoe lang

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met u uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • U onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als u zich daarvoor heeft aangemeld;
  • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

  IACA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  IACA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IACA) tussen zit.

  Artikel 6. Delen van gegevens

  IACA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  Artikel 7. In kaart brengen websitebezoek

  • Cookies:
   IACA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
   Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
   De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
  • Wat als u niet van cookies houdt
   U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Artikel 8. Google Analytics

  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. IACA heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden uitdrukkelijk niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  IACA heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie herleidbaar blijft.

  Artikel 9. Inzien, aanpassen en verwijderen

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IACA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  • Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
  • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anti-crime-academy.com

  Bij zo’n verzoek, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Artikel 10. Klachten

  IACA wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Artikel 11. Gegevensbeveiliging 

  IACA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op IACA via info@anti-crime-academy.com.